JAK ZÍSKAT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA KURZY A TVŮRČÍ DÍLNY ANOMALIA

Na kurzy ANOMALIA je možné získat dotaci od úřadu práce. Existují dvě možnosti:
 1. Program REKVALIFIKACE
  Z programu mohou získat občané ČR (kdokoliv od 18 let) dotaci až 82 % z ceny kurzovného, maximálně 50.000 Kč.
 2. Program DIGI POVEZ
  Z program mohou získat zaměstnanci a OSVČ dotaci až 21.118 Kč z ceny kurzu.

1) Program REKVALIFIKACE

Podmínky poskytnutí příspěvku

 • Požádat o příspěvek na kurz digitálního vzdělávání u Úřadu práce z programu REKVALIFIKACE
 • Minimální věk 18 let, České občanství nebo trvalý pobyt v ČR
 • Absolvovat celý kurz, minimálně však 80 % vyučovacích hodin.


Často kladené otázky

 • Musím být vedený jako nezaměstnaný na Úřadu práce? K podání žádosti o příspěvek je potřeba být vedený v evidenci jako zájemce o zaměstnání nikoli jako nezaměstnaný. Zájemcem může být i osoba, která má zaměstnání nebo podniká. Není potřeba ani pozastavení podnikání.
 • Mohou žádat o dotaci studenti?
  Ano, žádat mohou i studenti.
 • Nevadí, když nemám živnostenský list?
  Živnostenský list nemusíte mít. O tento příspěvek žádáte jako fyzická osoba.

Jak postupovat při žádosti

 1. Zaregistruj se nejprve do zvolené dílny na anomalia.eu/courses
 2. Registruj se do toho samého kurzu v databázi kurzů Úřadu práce:
  https://www.uradprace.cz/web/cz/vyhledani-rekvalifikacniho-kurzu
 3. Přihláš se na web MPSV – Úřad Práce prostřednicvím Identity občana nebo přes Datovou schránku.
 4. Po potvrzení tlačítka PŘIHLÁSIT SE NA KURZ se zobrazí karta Přihláška na kurz, kde je krátké info o kurzu včetně uvedení jeho ceny a tvé finanční spoluúčasti.
 5. Přihláška na kurz: Vyplň požadované údaje a dej ODESLAT.Na konci formuláře jsou Doplňující informace, které obsahují zaškrtávací pole. Doporučujeme potvrdit 3. bod “Žádám, abych byl(a) po absolvování kurzu vyřazen(a) z evidence zájemců o zaměstnání”
 6. Nejpozději do 30 dnů ti přijde Vyrozumění.V případě kladného posouzení tvé přihlášky do kurzu (Potvrzení o poskytnutí příspěvku), ti zašleme zálohovou fakturu na tvou finanční spoluúčast ve výši 18% kurzovného. Tuto částku je nutné uhradit před nástupem na kurz.
 7. Doplatek 82% kurzovného a veškerá další dokumentace již probíhá mezi námi a úřadem práce. Na tobě je jen užít si svůj vybraný kurz a vzít si z něj co nejvíce.

2) Program DIGI POVEZ

Podmínky poskytnutí příspěvku

 • Příspěvek je maximálně na 80 hodin výuky a max. 263,98 Kč/hodina: MAXIMÁLNĚ LZE TEDY ZÍSKAT DOTACI VE VÝŠI 21.118,40 Kč.
 • Pokud se bude jednat o zaměstnance firmy (ne OSVČ), může získat ještě navíc příspěvek za ušlou mzdu ve výši 272,13 Kč: takže zaměstnanec může dostat celkem max. 42.888,80 Kč.
 • Dotace je vyplacena až po skončení vzdělávací aktivity a doložení všech příslušných dokumentů a splnění min. 80% docházky

Vzdělávací aktivita musí:

 •      být ukončena a finančně vypořádána do 30.9.2025.
 •      probíhat pouze v pracovní dny mezi 6:00 – 22:00
 •      mít max. 15 účastníků
 •      probíhat na území ČR

Oprávnění žadatelé

 • Zaměstnanci (vč. zaměstnanců na mateřské),
 • OSVČ – včetně Prahy, musí být občany ČR nebo členských zemí EU nebo mít trvalý pobyt na území ČR.

Jak postupovat při žádosti

 • Krok 1
  V aplikaci vyplnit žádost včetně povinných příloh (doklad o zřízení bank. účtu, čestná prohlášení, souhlasy účastníků apod.)
 • Krok 2
  Schvalovací proces ze strany ÚP
 • Krok 3
  Výběr dodavatele VA dle zákona o zadávání veřejných zakázek, doklad o oprávnění poskytovat školení za úplatu, plán harmonogramu, smlouva s vzdělávacím subjektem
 • Krok 4
  Uzavření dohody s ÚP a nástup na kurz
 • Krok 5
  Vyplacení příspěvku po doložení Výkazu o absolvování, faktury, dokladu o úhradě, osvědčení o absolvování, prezenční listiny. A potvrzení o daňových nedoplatcích, které nesmí být starší než 30 dní před ukončením VA (lze si vyžádat přes ÚP)